جدول بزودی بعد بررسی داوران و دادن امتیازها در همین بخش سایت قرار میگیرد.