جدول بزودي بعد بررسي داوران و دادن امتيازها در همين بخش سايت قرار ميگيرد.